Barion Pixel

VGF&HKL szaklap

Tegyük helyére a csodakazánokat

2013/7-8. lapszám | Rácz László |  4509 |

Az alábbi tartalom archív, 8 éve frissült utoljára. A cikkben szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).

A harangok kongatása, a XIV. évfolyam 4. számban megjelentetett figyelemfelkeltő írás minden ionizációs kazánforgalmazó ellen jogos, és meg kellene tiltani a forgalmazást, amíg a gyártó nem produkál biztonságos terméket, korrekt hatásfok-vizsgálatról mérési jegyzőkönyvet ÉV méréssel, műszaki paraméterekkel, minősítéssel. Ezeket a körülményeket termékenként, gyártónként kell vizsgálni, és ha indokolt, az illetékeseknek esetleg szankcionálni.

Tisztázzuk a működés elméletét

Elektrolitban – ami a tárgyalt kazánoknál legtöbbször ammóniumklorid (NH4Cl) desztillált vizes oldata – az ionok feszültség hatására elmozdulnak a velük ellentétes töltésű elektród irányába. Az ionok mozgása hőt termel a súrlódás következtében. Tulajdonképpen egy olyan ellenállásfűtésről van szó, ahol a fűtőellenállás megfelelő vezetőképességű, kb. 300 µS-es paraméterű (mikrosiemens) folyadék. Ennek a kazánnak itt jelentkezik az előnye az ellenálláshuzallal működő kazánnal szemben. A fűtőbetétben keletkezett hőt át kell adni annak a folyadéknak, amit melegítünk, és fontos a hőátadási tényező értéke, ami kezdetben a legnagyobb – függ a fűtőbetét külső fémborításától, formájától, a melegítendő közegtől stb. –, de később romlik a lerakódások – például vízkő, iszap – miatt. Az ionkazánnál az elszennyeződésből fakadó hatásfokcsökkenés nem következik be.
Szükségesnek látom az ionizációs kazánok alkalmazásánál pontosan előírni azokat a követelményeket, amelyek alapján, ha teljesíti ezeket a gyártó, minőségi termékkel jelenhet meg a hőtermelők palettáján. Eddigi méréseim és vizsgálataim alapján összeállítottam egy javaslatot, amelynek alapján lehetőség kínálkozik a témakör korrekt rendezésére.

Elektromos (ionizációs) kazánok (továbbiakban csak kazán) forgalmazásával, telepítésével kapcsolatos minőségi követelmények

A kazánnak CE (Conformité Européenne = európai megfelelőség) jelölése legyen, ami egy jelzés a hatóságok felé arról, hogy a termék megfelel a rá vonatkozó követelményeknek. Ez tanúsítja, hogy a gyártó–forgalmazó ismeri ezeket a követelményeket, a termék tervezése, gyártása során figyelembe is vették ezeket, és mindezt igazolni is tudja.
A megfelelőségi tanúsítvány aláírásával a gyártó személyesen vállal felelősséget aziránt, hogy a termék teljesíti a rá vonatkozó követelményeket, másrészt a hatóság kérésére be tudja mutatni a termék műszaki dokumentációját, illetve a szükséges vizsgálatok dokumentumait.

Alapvető követelmények a kazán forgalmazásához

A hőtermelő alapegység önállóan nem hozható kereskedelmi forgalomba, mivel a primer kazánkört speciális elektrolittal, hőcserélővel, tágulásbiztosítással, biztonsági szeleppel, légtelenítő szerelvénnyel, elektromos vezérlőelemekkel, túlhőmérséklet elleni védelemmel, elektromos biztonsági érintésvédelmi rendszerelemekkel stb. kell felszerelni a működéshez. Ezért a kazánt csak olyan, minősített tanúsítvánnyal rendelkező, komplett rendszerként javaslom forgalmazni a (felsorolt elemek összeépítésével), melynek telepítését, üzembe helyezését a helyszínen, elvárható, átlagos szakmai ismeretekkel rendelkező villanyszerelő, valamint fűtésszerelő a műszaki dokumentáció alapján el tudja végezni.

A műszaki dokumentáció részei

A műszaki dokumentáció tulajdonképpen azon tervrajzok, feljegyzések összessége, amelyekkel bizonyítani lehet, hogy a kazánegység valóban megfelel a rá vonatkozó követelményeknek! A műszaki dokumentációnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

 •     a termék tervrajza 
 •     a vezérlési tervekkel együtt;
 •     kapcsolódó részlettervek, számításokkal, vizsgálati mérési eredményekkel stb., amelyek szükségesek annak felülvizsgálásához, hogy a termék megfelel-e az előírt követelményeknek, és a kereskedelmi információkban feltüntetett gazdaságossági és hatásfok-értékeknek;
 •     a figyelembe vett szabványok felsorolása;
 •     az alkalmazott egyéb műszaki előírások, amelyeket a tervezés során figyelembe vettek;
 •     szerelési, telepítési, 
 •     üzembe helyezési utasítás;
 •     a használati utasítás;
 •     elektromos és fűtési rendszerhez illeszthető kapcsolási tervek;
 •     sorozatgyártás esetén azon intézkedések, amelyek szükségesek annak biztosítására, hogy a gyártási folyamat során a későbbiekben előállított termékek is     megfelelnek az előírásoknak (ilyen lehet például egy technológiai utasítás).

Ha a forgalmazó saját mérőeszközei nem alkalmasak bizonyos vizsgálatok, mérések lefolytatására, vagy nem rendelkezik megfelelően felkészült személyzettel, ajánlatos igénybe vennie külső szakértők szolgáltatásait.
A fogyasztóvédelmi törvény kötelezővé teszi a forgalmazói kockázatértékelést, ezért a műszaki dokumentáció szerves részét képezi a gyártói kockázatértékelés, amely tartalmazza a termékkel kapcsolatos potenciális veszélyeket és azok bekövetkezési kockázatait.

Ellenőrzések, vizsgálatok

Annak érdekében, hogy a gyártó–forgalmazó igazolni tudja azt, hogy terméke teljesíti a rá vonatkozó alapvető követelményeket, le kell folytatni az adott termékre vonatkozóan előírt ellenőrzéseket. Lehetőség van a gyártói önellenőrzésre az üzemi gyártásellenőrzési rendszer keretein belül.
A kazánrendszer villamos részeinek biztonságával kapcsolatban a teljesítendő követelményeket, illetve az elvégzendő vizsgálatokat a gyártónak kell erre jogosult szakemberrel elvégeztetni.
A megfelelőség-értékelésre a következő előírásokat kell figyelembe venni:

 • MSZ 25051,
 • 768/2008/EK határozat a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről.

 felhívás

Cikkünk megjelenésével egy időben felhívtuk a Magyarországon „ionkazán”-t forgalmazó cégeket, hogy a cikkben említett, a forgalmazáshoz, telepítéshez elengedhetetlenül szükséges dokumentumokat küldjék meg részünkre. Következő, szeptemberi számunkban e dokumentumok meglétét vagy hiányát név szerint publikáljuk.
A VGF szerkesztősége

A megfelelőség-értékelési eljárások 

Üzemi gyártásellenőrzés: A gyártó vagy meghatalmazott képviselője biztosítja, hogy a kérdéses termékek megfelelnek a rájuk vonatkozó irányelv követelményeinek.
Termékellenőrzés: A gyártó belső gyártásellenőrzési rendszert működtet, hogy a termékek megfeleljenek az EK típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak.
Egyedi ellenőrzés: A gyártó megvizsgálja az összes elkészült egyedi terméket, és elvégzi rajtuk a vonatkozó szabványokban előírt, megfelelő vizsgálatokat (ÉV mérés, nyomáspróba, tömörségellenőrzés stb.), ezt a vizsgálati jegyzőkönyvet a műszaki dokumentációban elhelyezi. 
Megfelelőségi nyilatkozat: Dokumentum, amelyben a gyártó vagy a forgalmazó írásban nyilatkozik arról, hogy a termék megfelel az irányelvekben előírt alapvető egészségvédelmi és biztonsági előírásoknak, valamint az irányelv egyéb követelményeinek. A Megfelelőségi nyilatkozat konkrét tartalma:

 • gyártó neve, címe,
 • a termék pontos megnevezése, leírása,
 • a figyelembe vett irányelvek felsorolása,
 • figyelembe vett szabványok, illetve egyéb olyan előírások, amelyeknek való megfelelőségről meggyőződtek,
 • ha van EK típusvizsgálati tanúsítvány, annak a száma, valamint a kibocsátó szervezet neve és címe,
 • a gyártó nevében aláíró személy neve és munkaköre.

Egyedi és speciális követelmények

Az elektromos hálózati csatlakozáshoz a kazánegységgel együtt készre szerelt csatlakozódobozt szabványos elektromos csatlakozóelemekkel kell biztosítani.
A komplett elektromos fűtőberendezésnek része lehet egy automatikus szabályozó rendszer (PID), melynek beállítási–kezelési utasítását a gépkönyvbe mellékelni kell.
A kazánegység és a hozzá kapcsolt fűtési rendszer együttes üzemeléséhez a kazánegységnek vezérelni kell a fűtőkör külön keringtető szivattyúját, és fogadni kell egy külső helyiség termosztátjának vagy egy időjáráskövető szabályozórendszer utasításait. A kazán- egységhez csatlakoztatva, amennyiben az melegvízkészítésre is alkalmas, az ehhez szükséges váltószelepet (vagy hasonló rendeltetésű szerelvényt) és annak elektromos vezérlését is biztosítani kell.

Ionkazán


Kérjük, szánjon pár pillanatot a cikk értékelésére. Visszajelzése segít a lap és a honlap javításában.

Hasznos volt az ön számára a cikk?

 Igen

 Nem