Barion Pixel

VGF&HKL szaklap

A társasházak gázmérője

2015/7-8. lapszám | Szilágyi Zsombor |  3716 |

Az alábbi tartalom archív, 6 éve frissült utoljára. A cikkben szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).

A társasházak gázmérője

Miniszter, parlamenti képviselő nyilatkozott a társasházakban felszerelt közös gázmérő „megfelelőségéről” (erről cikk is jelent meg előző lapszámunkban). A nyilatkozók nem bocsátkoztak a kérdés részleteibe. A megfelelő gázmérő teljesítményéről több jogszabály rendelkezik, részben ellentmondóan is. Cikkünkben a több lakás együttes gázfogyasztásának mérésére vonatkozó ismereteket gyűjtöttük össze.

A tömeges lakásépítés időszakában az építési költségek csökkentése érdekében közös gázmérőt telepítettek a társasházakba, amely az érintett 2-50 lakás gázfogyasztását együtt mérte. A költségcsökkentési célt ezzel részben elérték, de azonnal jelentkezett a közös gázszámla lakásonkénti igazságos szétosztásának problémája.

A közös gázmérő névleges teljesítményének meghatározására a jogszabályok akkor egyértelműen rendelkeztek. A jogszabályokban leírtakat a membrános gázmérők alkalmazásához alakították ki.

Hogyan kell meghatározni a közös gázmérő névleges teljesítményét?

A 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet 14. § (1) bekezdése hatályba léptette a fogyasztói gázrendszerek Műszaki Biztonsági Szabályzatát (MBSZ). Ennek 3.2 pontja írja le a mértékadó gázterhelés számítását. Az egyidejűségi tényező értékét lakóépületek, társasházak esetében a felszerelt készülékek jellegétől függően az MBSZ 7.2 számú táblázata tartalmazza. Ennek rövidített változata cikkünk 1. táblázatban található.

A rendelet hatályba lépése előtt is a fentiekkel azonos méretezési szabályok voltak érvényben. Biztosra vehetjük, hogy a társasház tervezése során a gázellátás tervezője a jogszabályokban előírtak szerint adta meg a gázmérő névleges teljesítményét, a tervet a gázszolgáltató ellenőrizte, majd az elkészült gázellátó rendszert a gáz alá helyezés előtt ellenőrizte.

A társasháznak lehet közös kazánja, bojlerje. Ilyen esetben a gázkészülék névleges teljesítménye alapján lehet a gázmérőt kiválasztani: általában a gázkészülékek együttes névleges teljesítményéhez legközelebbi névleges teljesítményűt. Ha a közös kazán, bojler cseréje során korszerűbb, magasabb hatásfokú készüléket szereltek be, indokolt lehet a gázmérő cseréje is.

A gázszámlának a mérő teljesítményétől függő része

A társasházak egyetemes gázszolgáltatásra jogosultak. A gázszámla három részből áll: alapdíj, gázdíj, ÁFA. Az alapdíj mértéke függ a beépített gázmérő névleges teljesítményétől. 2015. január 1-től a 28/2009. (VI. 25.) KHEM (többször módosított) rendelet szerint az érvényes díjak:

  • fogyasztói közösségnek kisebb, mint 20 m³/óra névleges kapacitású gázmérő esetén: 9192 Ft/év,
  • 20 m³/óra vagy annál nagyobb névleges kapacitású gázmérő esetén, lakossági fogyasztónak: 14 633 Ft/m³/h/év.

Ha a társasház közös mérője 6, 10, 16 m³/óra névleges teljesítményű, akkor az alapdíjat mérőnként a fenti, 9192 Ft/év díjjal kell megfizetni, vagyis a díj független a mérő teljesítményétől. Ha a társasház közös mérője nagyobb, mint 20 m³/óra névleges teljesítményű, akkor a rendszerhasználati díj fizetésének alapja a gázszolgáltatási szerződésben lekötött órai teljesítmény, ami szintén független a beépített mérő teljesítményétől.

A gázdíj az elfogyasztott energiatartalom ára, az áfa pedig a közismert adó.

Gázmérők típusai

A társasházak közös gázfogyasztásának mérésére az esetek 99%-ában membrános gázmérőt szerelnek fel. Előfordul még forgódugattyús vagy turbinás gázmérő is. A gázmérő névleges teljesítménye alatt a mérő optimális térfogatáramát értjük, amit m³/óra mértékegységgel mérünk. Ez a névleges teljesítmény olvasható a gázmérő számláló szerkezete homlokzati lapján is. Az átfogás a maximális és a minimális teljesítmény hányadosa. Értéke minél nagyobb, annál szélesebb mérési tartományban mér a meghatározott hibahatáron belül a mérő. A gázmérő a Qmax teljesítmény alatt is méri a gázáramot, de a hitelesítési mérési hibahatárnál nagyobb, negatív hibával.

A gázmérők hitelesítése és újrahitelesítése

Csak hiteles gázmérő használható elszámolási célra. A gázmérő hitelesítéséről a mérő tulajdonosa köteles gondoskodni. A társasházak elszámolási célú gázmérői az elosztói engedélyes tulajdonában vannak. A membrános gázmérők hitelesítési időtartama öt év, kivéve a 10 m³/óra névleges teljesítménynél nem nagyobb membrános gázmérőket, mert ezeket tízévente kell hitelesíteni. A gázmérő előírásos használata esetén a hitelesítés érvényessége alatt a gázmérő a hitelesítési okmányban feltüntetett hibahatáron belül mér, a Qmin-Qmax teljesítménytartományon belül.

A gázmérők a használat során kopnak, a különböző anyagú és más-más igénybevételnek kitett alkatrészek különböző mértékben. A kopás a mérő mérési hibájának változásával jár. A normál használatban lévő gázmérő a hitelesítési időszak lejárata közelében eléri a hiteles hibahatárt. A gázmérőket +15 °C hőmérsékleten hitelesítik. A mérő mérési pontosságát ezen a hőmérsékleten hitelesítik és tanúsítják.

A mérési hiba

A mérési hiba a gázmérő fontos jellemzője. A gázmérők általában a legkisebb (Qmin) és a legnagyobb térfogatáram (Qmax) között meghatározott és a hitelesítési okmányban is rögzített mérési hibával mérnek. (A Q térfogatáram a V térfogat időintegrálja.) Határ térfogatáramot (Qt) is meg szoktak határozni: ez a térfogatáram a Qmin és Qmax között a mérési tartományt két részre osztja, és a két részt más-más mérési hibahatár jellemzi. A mérési hiba meghatározására etalon berendezést használnak. A mérési hiba százalékos értéke:

ahol
Vm a számlálón kijelzett térfogat
Ve a gázmérőn ténylegesen átáramlott gáztérfogat

A gázmérő mérési hibája az a tényező, amely miatt a gázmérőt általában a nyomásszabályozó után, az üzemi gáznyomás-oldalra építik be. Bár a szekunder oldalon nagyobb névleges teljesítményű mérő beépítése szükséges, de az azonos mérési pontatlanság a szekunder oldalon kisebb gázmennyiséget jelent, mint a primeren.

Milyen okok miatt lehet szükséges a közös gázmérő cseréje?

A gázmérő sérülése
Be kell jelenteni az elosztói engedélyesnek a mérő sérülését, attól függetlenül, hogy a sérülés a mérő pontosságát befolyásolhatta-e. Az elosztó a mérőt cserélni fogja, és valószínűleg szakértővel megvizsgáltatja, hogy javítható-e.

A gázmérő hitelesítése lejárt
A gázmérő hitelesítési határidejét az elosztói engedélyes tartja nyilván, és a határidő lejárta előtt indítja a mérő cseréjét. Az elosztó minden esetben előzetesen értesíti a felhasználót a tervezett mérőcseréről, és egyeztetett időpontban elvégzi azt.

Fogyasztásváltozás
A fogyasztásváltozás az éves, havi gázfogyasztás csökkenését vagy növekedését jelentheti. A gázmérő szempontjából az együttes fogyasztás órai teljesítményének változása (csökkenése vagy növekedése) fontos, mert a mérés kisebb-nagyobb része kerülhet a mérő hibahatáron kívüli mérési tartományába. Ez az eltolódás pedig sem a fogyasztónak, sem a gázszolgáltatónak nem érdeke.

Fogyasztást növelő változtatás: például a tetőtér beépítése, lakás(ok) megosztása (újabb lakásfűtő készülék beépítése), újabb gázkészülékek beszerelése. Fogyasztást csökkenő változások: takarékosság a gázzal; hőszigetelés az épületen, nyílászárócserék; gázkészülékcsere: például konvektorok helyett lakásfűtő készülék beszerelése; korszerűbb, nagyobb hatásfokú készülékre cserélés; üres lakások számának növekedése; klímaváltozás (5. táblázat).

Gázmérőcsere teljesítményváltozás miatt
A társasházaknál bekövetkezett fogyasztásváltozás mértéke – csökkenés vagy növekedés – jelentős is lehet. A társasház vagy kezelője a gázfogyasztás változásnak megfelelő mérőcseréről szinte biztosan nem intézkedett. Ekkor a gázfogyasztás kisebb vagy nagyobb része nem éri el a gázmérő Qmin méréshatárát, vagyis a mérés a hibahatáron túli.

Az elosztói engedélyes a mérőt a hitelesítési határideje előtt általában azonos névleges teljesítményű, frissen hitelesített mérőre cseréli. Ha a társasház kisebb vagy nagyobb teljesítményű közös gázmérőre cserélést lát indokoltnak, akkor a mérőcserét tervezővel vagy szakértővel célszerű megvizsgáltatni. A tervező/szakértő a jogszabályokban előírt egyidejűségi számítást az összes beépített gázkészülék száma (és teljesítménye) alapján elvégzi, és igazolja vagy elveti a mérőteljesítmény-változtatást. Ugyanakkor megvizsgálja, hogy a gázmérő elhelyezésének mai szabályai teljesülnek-e.

A 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet szerint a felhasználó kezdeményezheti a gázszolgáltatónál a gázmérőcserét, ha:

  • a beépített gázkészülékek névleges teljesítményének összege 115 m³/h-nál kisebb, és a gázmérő névleges teljesítménye 100 m³/h-nál nagyobb, vagy
  • a beépített gázkészülékek névleges teljesítményeinek összege legalább 15%-kal kevesebb, mint a beépített gázmérő névleges teljesítménye.

A gázszolgáltató megrendeli a mérőcsere vizsgálatát az elosztónál, és indokolt esetben a mérőcserét 3 hónapon belül elvégzik. Az új gázmérő és a beszerelés (a mérő kötésének átalakítása) költsége a mérő tulajdonosát terheli. A mérőcsere esetén csak a következő névleges teljesítményű gázmérők szerelhetők fel: (G) 25, 40, 65, 100, 160 m³/óra.

A közelmúltban megjelent 137/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet az elosztói engedélyesek feladataként határozza meg a mérő teljesítményének ellenőrzését, az ún. számított teljesítmény meghatározásával:

  • a számított órai teljesítményt a 20-100 m³/óra kapacitástartományban a gázmérő felszerelését vagy cseréjét követő ötödik évben a földgázelosztó által kiszámolt legnagyobb órai teljesítményként kell kezelni. Ehhez az elosztó számítási módszert dolgoz ki, melyet az MEKH fog jóváhagyni.
  • A mérőcserével kapcsolatos költségek az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók (társasházak) esetén a földgázelosztót terhelik.

Ezen túlmenően a rendelet alapján a földgázelosztónak minden olyan esetben, függetlenül a hitelesítési mérőcsere előtt elvégzendő számított teljesítmény meghatározásától, amikor azt tapasztalja, hogy a felszerelt mérő teljesítménye nem igazodik a készülékek összteljesítményéhez, fel kell hívnia a fogyasztó figyelmét erre, és a mérőcsere lehetőségére.

Máris látható a rendeletnek két következménye:

  • az elosztó mérleg szerinti veszteségét tovább növeli a mérőcsere költsége,
  • a két jogszabály nincs összhangban.

Ha a mérőt cserélték, akkor a gázszolgáltatási szerződés módosításával a fizetendő alap- vagy teljesítménydíj is megváltozik. Jelentős költséggel a közös gázmérő helyett lakásonkénti mérőt is lehet szereltetni, és ezzel kizárhatók a társasházon belüli elszámolási viták. A gázmérő megfelelőségének vizsgálatát minden társasháznak tudjuk ajánlani. Ha a mérőcsere indokolt, és kéri is a társasház, akkor azt az elosztók elvégzik. Az elosztói engedélyesek a jogos mérőcsere elől nem szoktak elzárkózni.


Kérjük, szánjon pár pillanatot a cikk értékelésére. Visszajelzése segít a lap és a honlap javításában.

Hasznos volt az ön számára a cikk?

 Igen

 Nem