VGF szaklap

A vízközmű-bekötést végzők bejelentési és nyilvántartási kötelezettségéről

A 220/2017. (VII. 31.) Kormány rendelet szabályozza a kérdést

| |  2072 | |

A vízközmű-bekötést végzők bejelentési és nyilvántartási kötelezettségéről

A Magyar Közlöny 2017. évi 123. számában jelent meg a 220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet a vízközmű-bekötést végző személyek bejelentéséről és nyilvántartásáról. Annak érdekében, hogy az érintettek el tudják dönteni, vonatkozik-e rájuk vagy sem, alább közzétesszük a kormányrendelet teljes szövegét.

A Kormány a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. S (1) bekezdés 26. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

E rendelet hatálya arra a személyre terjed ki, aki a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény és végrehajtási rendelete szerinti ivóvíz-bekötővezeték és szennyvíz-bekötővezeték létesítésével kapcsolatos, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 55/1. S-ában meghatározott kivitelezés során – a 2. melléklet szerinti – tevékenységet folytat.

2.§

(1) Az 1. §-ban meghatározott tevékenység végzésére irányuló szándékot az 1. melléklet szerinti nyomtatványon kell bejelenteni a műszaki biztonsági hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság). A bejelentéshez másolatban mellékelni kell a 2. mellékletben meghatározott képesítés és gyakorlati idő meglétét igazoló okiratokat.

(2) Az 1. §-ban meghatározott tevékenységet az a személy végezheti, aki

  1. rendelkezik a 2. mellékletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel,
  2. rendelkezik legalább 1 000 000 Ft értékű felelősségbiztosítással, és annak fenntartását az 1. §-ban meghatározott tevékenység végzésének időtartamára nyilatkozatában vállalja, és
  3. nyilatkozik arról, hogy a bekötővezeték kiépítéséhez és biztonságos üzembe helyezéséhez szükséges tárgyi feltételeket a munkavégzés megkezdésekor és a kivitelezés során biztosítani tudja, illetve az alkalmazott technológiához jogszabályban előírt feltételeknek megfelel.

(3) Gazdasági társaság és egyéni cég akkor végezheti a 2. mellékletben meghatározott tevékenységet, ha az adott tevékenységet személyesen ellátó munkavállalója vagy személyesen közreműködő tagja rendelkezik a 2. mellékletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel.

(4) A Hatóság a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő személyekről (a továbbiakban: vízszerelő) nyilvántartást vezet.

(5) A vízszerelőknek a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szerinti jegyzékét a Hatóság honlapján, valamint a kormányzati portálon megyénkénti bontásban közzé kell tenni.

3.§

(1) A Hatóság megtiltja a tevékenység végzését, ha

  1. a vízszerelő nem felel meg az e rendeletben meghatározott feltételeknek,
  2. a vízszerelő jogerős bírósági határozat megállapítása szerint közreműködött a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (Il. 27.) Korm. rendelet 70. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott valamely felhasználói szerződésszegés megvalósításában,
  3. a vízszerelő súlyosan megsértette a vízszerelői tevékenység végzésére vonatkozó – jogszabályban előírt – szakmai szabályokat, ami az élet és testi épség veszélyeztetését okozta, vagy jelentős anyagi kárt okozott, és ezt a Hatóság megállapította,
  4. a víziközmű-szolgáltató kezdeményezésére indult eljárásban azt állapítja meg, hogy a vízszerelő nem a felülvizsgált tervdokumentációnak vagy nem az ágazati, illetve szakmai előírásoknak megfelelően végezte el a szerelést,
  5. a vízszerelő a bejelentéskor valótlan tartalmú nyilatkozatot tett, és ezt a Hatóság megállapította.

(2) A Hatóság a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi
LXXVI. törvény 28. §-ában meghatározott eseteken túlmenóen akkor is törli a nyilvántartásból a vízszerelőt, ha az elhalálozott.

(3) A vízszerelő, akinek a tevékenység végzését a Hatóság megtiltotta, akkor jelentheti be a tevékenység újbóli gyakorlását, ha a tevékenységet megtiltó határozat jogerőre emelkedésétől számított egy év eltelt, és a vízszerelő a tevékenység végzésének egyéb feltételeit igazolja.

Ez a rendelet 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

Kiket érint?

Azt, hogy pontosan kikre vonatkozik a jogszabály, a kormányrendelet 2. melléklete tartalmazza:

  Végezhető tevékenység Végzettség, szakképzettség / szakképesítés Gyak. idő
(év)
1. Ivóvíz-bekötővezeték építése, kivitelezése 1.1. Az 1.1.1. pontban felsorolt végzettségek közül valamelyik, az 1.1.2. pontban felsorolt végzettségek közül valamelyik, az 1.1.3. pont szerinti tevékenységek közül valamelyik, valamint az 1.1.4. pont szerinti végzettség 1.1.1. Mérnök
- építőmérnök alapszak (BSc) vagy
- gépészmérnök alapszak (BSc)
További követelmény: a Mérnöki Kamara által regisztrált Felelős Műszaki vezetői jogosultság (ezt külső mérnöki vállalkozással megkötött szerződéssel is igazolhatja a vállalkozó)
3
1.1.2. Technikus
- vízépítő szaktechnikus
- vízgazdálkodó technikus,
- vízgépészeti technikus,
- víziközmű technikus,
- település vízgazdálkodási technikus,
- területi vízgazdálkodó technikus vagy
- vízépítő technikus
3
1.1.3. Szakmunkás (mestervizsgával rendelkező)
- víz-, csatorna és közmű-rendszerszerelő,
- vízvezeték- és vízkészülék-szerelő
- épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő,
- vízvezeték- és központifűtés-szerelő,
- csőhálózat- és berendezés szerelő (központi fűtés- és csőhálózat szerelő),
- csőhálózat- és berendezés szerelő (víz-gázvezeték és készülékszerelő),
- csőhálózat- és berendezés szerelő vízvezeték- és készülékszerelő vagy
- központi fűtés- és csőhálózat-szerelő
1.1.4. Műanyag hegesztő 1
2 Szennyvíz-bekötővezeték építése, kivitelezése 2.1. A 2.1.1. pontban felsorolt végzettségek közül valamelyik, a 2.1.2. pontban felsorolt végzettségek közül valamelyik, a 2.13. pont szerinti tevékenységek közül valamelyik, valamint a 2.1 A. pont szerinti végzettség 2.1.1 Mérnök
- építőmérnök alapszak (BSc) vagy
- gépészmérnök alapszak (BSc)
További követelmény: a Mérnöki Kamara által regisztrált Felelős Múszaki vezetői jogosultság (ezt külsö mérnöki vállalkozással megkötött szerződéssel is igazolhatja a vállalkozó)
3
2.1.2. Technikus
- vízépítő szaktechnikus,
- vízgazdálkodó technikus,
- vízgépészeti technikus,
- víziközmű technikus,
- település vízgazdálkodási technikus,
- területi vízgazdálkodó technikus vagy
- vízépítő technikus
3
2.1.3. Szakmunkás (mestervizsgával rendelkező)
- víz-, csatorna és közmű-rendszerszerelő,
- vízvezeték- és vízkészülék-szerelő
-épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő,
- vízvezeték- és központifűtés-szerelő,
- csőhálózat- és berendezés szerelő (központi fűtés- és csőhálózat-szerelő),
- csőhálózat- és berendezés szerelő (víz-gázvezeték és készülékszerelő),
- csőhálózat- és berendezés szerelő vízvezeték- és készülékszerelő vagy
- központi fűtés- és csőhálózat-szerelő
2.1.4. Műanyag hegesztó 1

JogszabályokKözműcsatlakozásVízellátás